Vi älskar arbetsmiljö!

Vad vi gör

Lagar och regler om arbetsmiljö

 • Det finns rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen som följer våra lagar och som du ska känna till?
 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, även de som har färre än 10 anställda?
 • Du regelbundet ska bedöma vilka ergonomiska, psykiska, sociala och fysiska risker som finns i din verksamhet?
 • Du som chef har en skyldighet att samverka med arbetstagare och fackliga parter?
 • Du måste ha en skyddskommitté om du har minst 50 anställda?
 • Du måste ha en årlig kontroll av ditt arbetsmiljöarbete?
 • Du som arbetsgivare ska se till att chefer och arbetsledare har tillräcklig kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning?
 • Du som arbetsgivare ska se till att chefer och arbetsledare har tillräcklig kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling?
 • Du har ansvar för att chefer och arbetsledare har tillräcklig kunskap om hur man prioriterar vid för hög arbetsbelastning?
 • Du som arbetsgivare ska ha rutiner för hur ni hanterar tillbud och arbetsskador?
 • Stressrelaterad ohälsa är en arbetsskada?
 • Som arbetsgivare måste ha rutiner för krisstöd och första hjälpen?
 • Chefen ska ge tydliga ramar för vilken arbetsinsats som förväntas och hur det ska utföras?
 • Du som chef ska ge regelbunden och tydlig feedback på dina medarbetares arbetsinsats?
 • Du som chef ska hantera avvikelser?
 • Du måste ha ett skyddsombud om du har minst fem anställda?

Lite mycket eller hur? Låt oss hjälpa dig.

Ta hjälp av en arbetsmiljökonsult

Arbetsmiljön blir allt viktigare för svenska företag och organisationer. Det finns inget som kan dränera en arbetsplats på kraft och energi som en arbetsplats där spelreglerna är oklara och frånvaron och ineffektiviteten i stället är höga. Många kan tycka att arbetet med arbetsmiljö är svårt och besvärligt.

Vi som arbetsmiljökonsulter är specialister på arbetsmiljö och råkar älska rutiner, regler och lagar. Vår uppgift är att förenkla arbetsmiljöarbetet till en begriplig nivå och som passar ditt företags ambitionsnivå och gällande lagar. Grundläggande är att vi ser till att du har ett fungerande system som klarar en granskning och som ger ditt företag en bra grogrund att utvecklas . Utan onödig friktion som inte har med din kärnverksamhet att göra.

Vår affärsidé är att erbjuda företag, organisationer och chefer stöd i att skapa grogrund för framgångsrika arbetsmiljöprocesser för företagsutveckling.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi kan hjälpa dig med att...

...bygga ett arbetsmiljösystem
...få kontroll över vilken lagstiftning du har att leva upp till
...skapa rutiner, instruktioner, handlingsplaner och faktablad
...genomföra undersökningar, kartläggningar, mätningar och bedömningar
...utbilda chefer, skyddsombud och medarbetare inom arbetsmiljöområdet, hälsa och säkerhet
...bistå er när Arbetsmiljöverket har ställt krav på din verksamhet
...ge er konsultativt HR-stöd

Så här kan vi jobba tillsammans

one

Förstudie

En enklare form av kartläggning där vi tillsammans med er granskar era nuvarande rutiner. Ni får råd om vilka förbättringar som kan behövas. Eller så hjälper vi er med det.

two

Analys

Fördjupad analys över er organisation. Den ligger som bas för ett fortsatt arbete men kan även användas separat som ett beslutsunderlag i organisationen.

three

Implementering

Vi är ett stöd till ledningen och chef att implementera gamla och nya rutiner. Vi stöttar er också genom att vara rådgivare och bollplank till ansvarig chef.

four

Revision

Vi ansvarar för att göra er internrevision kring ert arbetsmiljösystem. Vanligtvis görs detta en gång per år men kan också anpassas efter era behov. Det gäller oavsett om du är arbetsmiljöcertifierad eller inte.

five

Stödfunktion

All förändring tar tid och att införa ett välfungerande arbetsmiljöarbete är inget undantag. Vi verkar i den här fasen som ett stöd för motorfunktionen på företaget att inte tappa viktiga processer.

six

Utbildningsinsatser

Vi kan erbjuda utbildningar inom en rad olika områden inom arbetsmiljö. Bland annat kan vi erbjuda allt från skyddsombudsutbildning, arbetsmiljöutbildning för chefer till utbildningar i grundläggande arbetsrätt.

Vi som gärna hjälper dig

Fredrik Mannheimer

Fredrik Mannheimer

VD & Arbetsmiljökonsult

Har över 25 års erfarenhet av företagande och äger idag en företagshälsovård. Ansvarar för medarbetarenkäter vid sidan om kundkontakter och utvecklingsfrågor.

010-1751301
fredrik.mannheimer@ggarbetsmiljo.se

aim

Pia Selenius

Arbetsmiljöspecialist & kemist

Har tidigare anställningar inom Arbetsmiljöverket som inspektör, arbetsmiljöchef på JM AB, Moniere och Vattenfall som erfarenhet.

010-1751301
info@ggarbetsmiljo.se

kennet

Kennet Gunnarsson

Arbetsmiljöspecialist och organisationskonsult

Har lång erfarenhet av att bygga systematiska arbetsmiljösystem och har dessutom lå̊ng erfarenhet av att stötta chefer och ge råd till organisationer.

010-1751302
kennet.gunnarsson@ggarbetsmiljo.se

Våra partners