Psykosocial arbetsmiljö

Trivsel och mående på sin arbetsplats var tidigare frågor för psykosocial arbetsmiljö, till skillnad från fysisk arbetsmiljö. Men benämningen organisatorisk och social arbetsmiljö har numera ersatt begreppet psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket införde den nya benämningen i sina föreskrifter för OSA som började gälla den sista mars 2016.

En hälsosam arbetsplats är mycket mer än bara en fysisk plats där uppgifter utförs. Den omfattar även den psykosociala arbetsmiljön, som spelar en avgörande roll i anställdas välbefinnande och prestation. Psykosocial arbetsmiljö refererar till de sociala, organisatoriska och psykologiska faktorer som påverkar hur vi upplever vårt arbete, våra kollegor och arbetsplatsen i stort. Det är en aspekt av arbetsmiljön som alltför ofta förbises men har en betydande inverkan på vår mentala och fysiska hälsa, liksom på produktiviteten.

Vad är psykosocial arbetsmiljö?

En sund psykosocial arbetsmiljö är av central betydelse för både arbetsgivare och anställda. Det är inte enbart en moralisk skyldighet, utan det har också en direkt inverkan på företagets framgång och medarbetarnas välmående. Här är några av de främsta skälen till varför en positiv psykosocial arbetsmiljö är så avgörande:

1. Anställdas hälsa och välbefinnande: En god psykosocial arbetsmiljö bidrar till att minska stressnivåer, förbättra den mentala hälsan och öka den övergripande välbefinnandet för anställda.
2. Ökad produktivitet: En arbetsmiljö där anställda känner sig engagerade, uppmuntrade och respekterade är en plats där produktiviteten blomstrar.
3. Attraktionskraft för talang: Företag som framhäver en positiv psykosocial arbetsmiljö har en fördel när det gäller att attrahera och behålla kompetent personal.
4. Företagets rykte: Företag som värdesätter och främjar en sund psykosocial arbetsmiljö har ofta ett gott rykte på arbetsmarknaden och i branschen.
5. Lagstadgade krav: I många länder finns det lagar och regler som kräver att arbetsgivare tar ansvar för att skapa en positiv arbetsmiljö, inklusive den psykosociala aspekten. Att följa dessa krav är nödvändigt för att undvika rättsliga problem och böter.

Vi hjälper till i att utbilda med syfte skapa en en så bra arbetsplats för alla parter. Genom psykosocial arbetsmiljö får deltagarna verktyg och kunskap för att gemensamt arbeta mot en förbättrad arbetsmiljö.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Frågor och svar

Vad är psykosocial arbetsmiljö?
Psykosocial arbetsmiljö är den del av arbetsmiljön som rör de sociala och psykologiska aspekterna på arbetsplatsen. Det handlar om hur människor interagerar med varandra på jobbet, deras upplevelser av arbetsplatsen, och hur dessa faktorer påverkar deras välbefinnande och prestation.

Vad betyder psykosocial arbetsmiljö?
Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som betyder att man tar hänsyn till de sociala och psykologiska faktorer på arbetsplatsen som påverkar de anställdas välbefinnande och prestation. Det handlar om att skapa en sund och gynnsam arbetsmiljö där människor trivs och kan arbeta effektivt samtidigt som deras psykiska och fysiska hälsa främjas.

Vad blir konsekvenser av en dålig psykosocial arbetsmiljö?
En ogynnsam psykosocial arbetsmiljö kan leda till en mängd negativa konsekvenser, både för anställda och för organisationen som helhet. Det kan vara allt från ökat stress och psykisk belasning, sjukfrånvaro, sjukskrivning, konflikter och dåligt rykte.

Hur förbättrar man psykosocial arbetsmiljö?
Några förbättringar kan vara att Implementera mentorprogram och erbjud möjligheter till yrkesutveckling och kompetensutveckling.
Samarbeta med arbetsmiljöorganisationer och specialister för att få expertkunskap och rådgivning.
Skapa en inkluderande arbetsplats som välkomnar mångfald av bakgrund, kultur och åsikter.
Skapa en trivsam och ergonomisk arbetsmiljö som främjar fysisk och mental komfort.

Lagar och regler

Förut så var samlingsordet kring hur vi mår och trivs på arbetsplats: psykosocial arbetsmiljö men idag så används istället begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Det är en del av olika faktrorer för att skapa bättre arbetsmiljö.

Det finns inte fasta regler och lagar kring just psykosocial arbetsmiljö, istället finns framtagna föreskrifterna i samråd med arbetsmarknadens parter och har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete.
Syftet med föreskrifterna är att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsmarknaden och arbetslivet har förändrats likväl som kunskapen kring vilka orsaker som ligger till grund för arbetsrelaterad ohälsa i dagens arbetsliv.

Föreskrifterna förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. Tydligare regler gör det lättare för arbetsgivare att göra rätt och stärker rättssäkerheten på området. I 11 § står det om starkt psykiskt påfrestande arbete.
Föreskrifterna styr inte arbetsgivaren på ett detaljerat sätt eftersom det finns en sådan stor variation och så olika förutsättningar i olika yrken och branscher, utan är mer som ett stöd som preciserar de faktorer som är viktiga att arbeta med i det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare ska bedriva.

Läs mer om dessa föreskrifter på Arbetsmiljö miljöverket.