Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön på våra arbetsplatser är något som berör oss alla. Vare sig vi vill eller inte så påverkar det både våra privatliv och yrkesliv. Både i positiv bemärkelse men ibland också i negativ riktning. Alla har vi säkert känt oss pressade på arbetet någon gång av olika anledningar. Kanske har man inte hunnit med sina uppgifter, eller så har man att hantera riskfyllda moment i sin vardag.

Alla svenska företag med minst en anställd är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det gäller även om du som företagare hyr in personal. Du ansvarar då även för deras arbetsmiljö.

SAM - Arbetsflöde

one

Förstudie

En enklare form av kartläggning där vi tillsammans med er granskar era nuvarande rutiner. Ni får råd om vilka förbättringar som kan behövas. Eller så hjälper vi er med det.

two

Analys

Fördjupad analys över er organisation. Den ligger som bas för ett fortsatt arbete men kan även användas separat som ett beslutsunderlag i organisationen.

three

Implementering

Vi är ett stöd till ledningen och chef att implementera gamla och nya rutiner. Vi stöttar er också genom att vara rådgivare och bollplank till ansvarig chef.

four

Revision

Vi ansvarar för att göra er internrevision kring ert arbetsmiljösystem. Vanligtvis görs detta en gång per år men kan också anpassas efter era behov. Det gäller oavsett om du är arbetsmiljöcertifierad eller inte.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Vi vill påstå att den uteslutande majoriten av företagen i Sverige arbetar med sin arbetsmiljö. Några gör det till fulländning, ett stort antal arbetar efter förmåga och ännu fler arbetar omedvetet med sin arbetsmiljö. På föreläsningar som vi håller får vi ofta frågan vad skillnaden är att arbeta med sin arbetsmiljö och att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Skillnaden är att man planerar, utför och följer upp SAM och gör det skriftligen om man är minst 10 anställda. Så man kan säga att företagare arbetar med sin arbetsmiljö bara genom att fråga sin personal hur de mår och om de hinner med sina arbetsuppgifter. OM man sedan antecknar svaren och för in det i ett system och följer upp samtalet samt åtgärdar avvikelser, är det helt plötsligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är alltså dokumentationen och systematiken som skiljer arbetet åt.

Så kan ditt företag jobba med arbetsmiljö

Vad ska man då tänka på för att uppfylla lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete? Jo, förutom det vi skrivit här ovan, gäller att identifiera de risker som förekommer i just er verksamhet. Det finns mängder av sätt att göra det på. Det kan vara via hälsokontroller, medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal eller via skyddsronder. Man kan också hantera tillbud som ett sätt att utveckla systematiken i ert arbetsmiljöarbete. Utöver riskbedömningarna skall man naturligtvis åtgärda alla oönskade bilder från riskbedömningen. Allt kan man naturligtvis inte åtgärda på en gång. Då skall man föra in allt i en handlingsplan, där man beskriver vad som ska åtgärdas, vem som ansvarar och när det ska vara klart.

Lagar och regler kring arbetsmiljö

Det finns lite olika krav på företag kring SAM. Det man skall hålla som en tumregel är att alla med minst en anställd skall bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Om man har minst 10 anställda skall man beskriva hur man arbetar med SAM skriftligen. Andra krav är att man skall ha en arbetsmiljöpolicy, man ska ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering, man ska också ha mål för sitt organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbete. Samma sak gäller här, det vill säga, om ni har minst 10 anställda skall detta vara skriftligt dokumenterat.

Något som vi tror kan komma som en överraskning för många företagare är det faktum att man även ansvarar för sina medarbetares möjligheter till en god arbetsmiljö när man arbetar hemifrån. Det betyder alltså att man måste se till att arbetsmiljöns alla delar (fysiska, sociala och psykiska delar) skall vara så tillfredsställande att inte ohälsorisker uppstår. Att arbeta hemifrån och samtidigt få vara del i en gemenskap är inte alltid helt oproblematiskt om man förlägger en stor del av sin arbetsdag i hemmet (eller annat ensamarbete för den delen). Likväl som att tillgodose en god fysisk arbetsmiljö. Vilka arbetsgivare ser till att det finns höj och sänkbara skrivbord, tillräckligt bra belysning i en arbetstagares hem? Här blir då rådet till er som arbetsgivare och arbetstagare att mängden hemmajobb får styra. Gör dock en riskbedömning innan ni som arbetsgivare tillåter arbete hemifrån.