Du som företagare, vet du att...

 • ...det finns rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen som följer våra lagar och som du ska känna till?
 • ...alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, även de som har färre än 10 anställda?
 • ...du regelbundet ska bedöma vilka ergonomiska, psykiska, sociala och fysiska risker som finns i din verksamhet?
 • ...du måste ha ett skyddsombud om du har minst fem anställda?
 • ...du måste ha en skyddskommitté om du har minst 50 anställda?
 • ...du måste ha en årlig kontroll av ditt arbetsmiljöarbete?
 • ...du som arbetsgivare ska se till att chefer och arbetsledare har tillräcklig kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning?
 • ...du som arbetsgivare ska se till att chefer och arbetsledare har tillräcklig kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling?
 • ...du som arbetsgivare ska se till att chefer och arbetsledare har tillräcklig kunskap om hur man prioriterar vid för hög arbetsbelastning?
 • ...du som arbetsgivare ska ha rutiner för hur ni hanterar tillbud och arbetsskador?
 • ...stressrelaterad ohälsa är en arbetsskada?
 • ...som arbetsgivare måste ha rutiner för krisstöd och första hjälpen?
 • ...chefen ska ge tydliga ramar för vilken arbetsinsats som förväntas och hur det ska utföras?
 • ...du som chef ska ge regelbunden och tydlig feedback på dina medarbetares arbetsinsats?
 • ...du som chef ska hantera avvikelser?
 • ...du som chef har en skyldighet att samverka med arbetstagare och fackliga parter?

Lite mycket eller hur? Låt oss hjälpa dig!